กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธงชัย ทะเลมอญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0828155958
อีเมล์ : tech_40_2@hotmail.com