กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศิริวรรณ ชุมสันติกุล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0822711719
อีเมล์ : pamsiriwun@gmail.com

นางสาวอังคณา ธนบัตร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0982651453
อีเมล์ : angkana.aom24@gmail.com