ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการติดตาม การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การระบาดของ covid 19
       การจัดการเรียนรู้ช่วงวิกฤติ Covid 19 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะสินไห ปีการศึกษา 2564 สัปดาห์ที่ 1  ระหว่างวันที่ 14 –18 มิถุนายน 2564  โดยคณะครูประจำชั้นได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลความพร้อม พบว่า จากนักเรียน 326 คน มีนักเรียนร้อยละ 16.88 ยังไม่พร้อมด้านอุปกรณ์รับสัญญาณ ร้อยละ 84.61 ผู้ปกครองต้องไปทำงานไม่มีเวลากำกับดูแล และร้อยละ 46.15 นักเรียนต้องช่วยผู้ปกครองทำงานต้องดูย้อนหลัง
       การจัดการเรียนการสอน คณะครูได้ออกเยี่ยมบ้านโดยช่องทางต่างและแนะนำแนวทางในการเข้าเรียนและแนวทางการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองเรียนรู้ โดยครูได้นำส่งเอกสารประกอบการเรียนให้นักเรียนถึงบ้านทุกคนทั้งใบงานและใบความรู้ และนัดหมายส่งงานในช่องทางต่างๆ

ผลการจัดการเรียนรู้

นักเรียนส่วนใหญ่ได้เรียนรู้ผ่านช่องทาง DLTV ทาง Youtube และใบงานในรูปแบบ OnHand และการส่ง-รับใบงานทางช่องทาง Line กลุ่ม ซึ่งการเรียนรู้ของนักเรียนในสัปดาห์แรกยังไม่ค่อยเข้าใจกับระบบการเรียน และบางคนต้องเรียนช่วงค่ำเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างเช่น อุปกรณ์ไม่เอื้ออำนวย  ไม่มีเพื่อนเรียน สัญญาณ Internet และระบบไฟฟ้า

โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2564,08:23   อ่าน 360 ครั้ง