พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (MISSION)

 

พันธกิจที่ 1       จัดการศึกษาให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามี คุณธรรม และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 2       ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษา

พันธกิจที่ 3       ส่งเสริมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้ได้รับ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย     

พันธกิจที่ 4       เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจที่ 5       สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

เป้าประสงค์(PURPOSE)


 

พันธกิจ เป้าประสงค์
1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีคุณธรรม และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.  ประชากรวัยเรียนทุกคน  ทุกกลุ่มได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ในระดับดีถึงดีเยี่ยม
3. ผู้เรียนร้อยละ 100 ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ป.6 และ ม.3 จากประเมินระดับชาติ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
2.  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1.โรงเรียนมีอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 100
3. ส่งเสริมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 1. ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างน้อยคนละ 3 ครั้งต่อปี
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 1.มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.
5. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 1. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐาน
2. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง