วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (VISION)


“ภายในปี 2566 นักเรียนมีคุณภาพ มีความรู้ คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะอาชีพ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ปรัชญาการศึกษา


“การศึกษา คือ ทุนปัญญาของมนุษย์”