ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านเกาะสินไห

                  โรงเรียนบ้านเกาะสินไห ตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2503 โดยนายอุเสน ตาครุฑ ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น  นายกมล  สากลวารี  นายหมัน โสด (หยี)  ได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านในเกาะนี้  เพื่อบริจาคเงินอุปกรณ์และแรงงาน สร้างโรงเรียนขึ้น  กว้าง  16  ฟุต  ยาว  25  ฟุต  เป็นอาคารเรียนชั่วคราว  ราคาประมาณ  900  บาท เปิดเรียนครั้งแรก มีนักเรียน  28  คน  ครู 1 คน  คือ  นายกมล  สากลวารี  ปีงบประมาณ  2500  ได้รับงบประมาณ  40,000  บาท(สี่หมื่นบาท)  ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบอาชีวะ  2  ห้องเรียน  เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2500  (ตั้งอยู่ที่ดินหัวแหลมตุ๊กแก)

                  ปีงบประมาณ  2506  ได้รับงบประมาณ  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาท)   ก่อสร้างบ้านพักครูวันที่ 28  มกราคม พ.ศ. 2512  ได้ย้ายโรงเรียนจากสถานที่ตั้งเดิมบริเวณทิศเหนือของหมู่บ้าน(แหลมตุ๊กแก)  ซึ่งห่างไกลจากชุมชน  การไป-กลับ  ของนักเรียนไม่สะดวก  มาอยู่ในที่ดินของนายกมล  สากลวารี  ซึ่งมอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียน  พื้นที่จำนวน  5  ไร่  3  งาน  10  ตารางวา  (คือที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน)

                  ปีงบประมาณ  2541  ได้รับงบประมาณ  ก่อสร้างส้วมแบบ  สปช.  601/26  จำนวน  1  หลัง  4  ที่นั่ง  งบประมาณ  111,000  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท)  ก่อสร้างโดย  ศรชัยการโยธา  และก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย  และสั่งมอบงาน  เมื่อวันที่  5  มกราคม  พ.ศ.  2542

                  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.  105/29  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  งบประมาณ  2,135,900  บาท  (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาท)  ก่อสร้างโดย  หจก. ศรชัยการโยธา  และก่อสร้าง  เสร็จเรียบร้อยและส่งมอบงาน  เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ.  2542

                  ปีงบประมาณ  2542  ได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนแบบ  สปช.  105/29  ต่อเติมชั้นล่างจำนวน  2  ห้องเรียน  งบประมาณ  181,500  บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท)  ก่อสร้างโดย  หจก.  ศรชัยการโยธา  และก่อสร้าง  เสร็จเรียบร้อยและส่งมอบงาน  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ.  2542

                           -  ได้รับงบประมาณตามมาตรการ  เพิ่มรายจ่ายภาครัฐ  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  (มิยาซาวา)  ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล  งบประมาณ  233,000  บาท  (สองแสนสามหมื่นสามพันบาท)  ก่อสร้างโดย  หจก.  ศรชัยการโยธา  และก่อสร้าง  เสร็จเรียบร้อยและส่งมอบงาน  เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ.  2542

                           -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  แบบ  สปช.  303/28  จำนวน  1  หลัง  3  หน่วย  งบประมาณ  1,039,000  บาท  (หนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพัน)  ก่อร้างโดย  หจก.  ศรชัยการโยธา  และก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและส่งมอบงาน  เมื่อเดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2542

                             -  ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมจำนวน 1  หลัง ตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ งบประมาณ จำนวน 352,000  บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)ประวัติโรงเรียนบ้านเกาะสินไห

                  โรงเรียนบ้านเกาะสินไห ตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2503 โดยนายอุเสน ตาครุฑ ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น  นายกมล  สากลวารี  นายหมัน โสด (หยี)  ได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านในเกาะนี้  เพื่อบริจาคเงินอุปกรณ์และแรงงาน สร้างโรงเรียนขึ้น  กว้าง  16  ฟุต  ยาว  25  ฟุต  เป็นอาคารเรียนชั่วคราว  ราคาประมาณ  900  บาท เปิดเรียนครั้งแรก มีนักเรียน  28  คน  ครู 1 คน  คือ  นายกมล  สากลวารี  ปีงบประมาณ  2500  ได้รับงบประมาณ  40,000  บาท(สี่หมื่นบาท)  ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบอาชีวะ  2  ห้องเรียน  เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2500  (ตั้งอยู่ที่ดินหัวแหลมตุ๊กแก)

                  ปีงบประมาณ  2506  ได้รับงบประมาณ  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาท)   ก่อสร้างบ้านพักครูวันที่ 28  มกราคม พ.ศ. 2512  ได้ย้ายโรงเรียนจากสถานที่ตั้งเดิมบริเวณทิศเหนือของหมู่บ้าน(แหลมตุ๊กแก)  ซึ่งห่างไกลจากชุมชน  การไป-กลับ  ของนักเรียนไม่สะดวก  มาอยู่ในที่ดินของนายกมล  สากลวารี  ซึ่งมอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียน  พื้นที่จำนวน  5  ไร่  3  งาน  10  ตารางวา  (คือที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน)

                  ปีงบประมาณ  2541  ได้รับงบประมาณ  ก่อสร้างส้วมแบบ  สปช.  601/26  จำนวน  1  หลัง  4  ที่นั่ง  งบประมาณ  111,000  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท)  ก่อสร้างโดย  ศรชัยการโยธา  และก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย  และสั่งมอบงาน  เมื่อวันที่  5  มกราคม  พ.ศ.  2542

                  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.  105/29  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  งบประมาณ  2,135,900  บาท  (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาท)  ก่อสร้างโดย  หจก. ศรชัยการโยธา  และก่อสร้าง  เสร็จเรียบร้อยและส่งมอบงาน  เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ.  2542

                  ปีงบประมาณ  2542  ได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนแบบ  สปช.  105/29  ต่อเติมชั้นล่างจำนวน  2  ห้องเรียน  งบประมาณ  181,500  บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท)  ก่อสร้างโดย  หจก.  ศรชัยการโยธา  และก่อสร้าง  เสร็จเรียบร้อยและส่งมอบงาน  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ.  2542

                           -  ได้รับงบประมาณตามมาตรการ  เพิ่มรายจ่ายภาครัฐ  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  (มิยาซาวา)  ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล  งบประมาณ  233,000  บาท  (สองแสนสามหมื่นสามพันบาท)  ก่อสร้างโดย  หจก.  ศรชัยการโยธา  และก่อสร้าง  เสร็จเรียบร้อยและส่งมอบงาน  เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ.  2542

                           -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  แบบ  สปช.  303/28  จำนวน  1  หลัง  3  หน่วย  งบประมาณ  1,039,000  บาท  (หนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพัน)  ก่อร้างโดย  หจก.  ศรชัยการโยธา  และก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและส่งมอบงาน  เมื่อเดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2542

                             -  ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมจำนวน 1  หลัง ตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ งบประมาณ จำนวน 352,000  บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)