ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 180,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป.1 - 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 920,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2518
งบประมาณ : 200,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป.4 - 6
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 2,135,900.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน มัธยม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 2,370,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 1,039,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 722,400.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 80,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 111,000.00 บาท
เพิ่มเติม..